Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή νομικών υπηρεσιών προς το ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την αξιοποίηση του τουριστικού του τουριστικού λιμένα (Μαρίνα) Αλίμου

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης του διαγωνισμού εκχώρησης των δικαιωμάτων παραχώρησης της μαρίνας Αλίμου, το ΤΑΙΠΕΔ αναζητά εξειδικευμένο και έμπειρο Νομικό Σύμβουλο («Σύμβουλος»), στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή νομικής συνδρομής σε κάθε είδους θέματα Ελληνικού και ενωσιακού δικαίου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης. Ενδεικτικός προϋπολογισμός έργου €70.000.