Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας 10 κτιρίων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο.