Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας 5 κτιρίων

Για περισσότερες πήροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο