Ανακοίνωση ακύρωσης Διαγωνισμού Q29534-09742 και τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) Ειδικών Όρων Διαγωνισμών Q50507-60138R2, Q7443A, Q7443B, Q7449 (e-auction VII)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.