Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο της από 17.05.2023 Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ) ΑΚΡΑΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ”

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS