Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων

Δυνάμει του άρθρου 159 του ν. 4635/2019, όπως ισχύει, το ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί ως Αρχή Σχεδιασμού, κατά την έννοια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας {σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (Β΄1225/2006)}, για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, καθώς και για τα 10 περιφερειακά λιμάνια του χαρτοφυλακίου του, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που θα υπο-παραχωρηθούν σε επενδυτές δυνάμει του ν. 4597/2019. Ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ ως Αρχής Σχεδιασμού συνίσταται για τον καθένα από τους λιμένες αυτούς στα εξής:

  • Στην συν-διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης των λιμενικών δραστηριοτήτων κάθε λιμένα.
  • Στον συντονισμό της διαδικασίας διαβούλευσης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
  • Στην ενεργό εμπλοκή της έγκρισης του masterplan, του προγράμματος των έργων-επενδύσεων και των περιβαλλοντικών όρων.
  • Στον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης.
  • Στην προετοιμασία του εγκριτικού Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ)

Επιπλέον, το ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση, κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης, να αναλάβει τον ρόλο της Αρχής Σχεδιασμού και για λιμενικές υποδομές εκτός του χαρτοφυλακίου του και να παράσχει τη σχετική υποστήριξη και τεχνογνωσία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής(ΥΝΑΝΠ), καθώς και στους φορείς διαχείρισης λιμένων.

Το ΤΑΙΠΕΔ ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, μέσω της εμπειρίας από την περιβαλλοντική ωρίμανση μεγάλων επενδυτικών έργων,  της  τεχνογνωσίας που διαθέτει και της εξοικείωσης με τις διαδικασίες του Δημοσίου, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας και στην προώθηση επενδύσεων και έργων με θετικό πρόσημο για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς θα βελτιώσουν τις υφιστάμενες δομές και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.