Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο χρήσης 2021 της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Το ΤΑΙΠΕΔ ζητά με την παρούσα την υποβολή προσφορών από εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών του. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της Πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επικοινωνίας

Το ΤΑΙΠΕΔ ενδιαφέρεται να λάβει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επικοινωνίας από εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.