Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε μια νέα ανεξάρτητη μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ταχεία κινητοποίηση και η […]

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υλοποίησης για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Διευκρινίσεις προς τους Ενδιαφερομένους της ανοικτής διαδικασίας ανάθεσης του ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την από 14 Ιανουαρίου 2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Πρόσκληση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία προκηρύσσει διεθνή διαγωνιστική διαδικασία αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή τεχνικών συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τα έργα της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) – Τεύχος Β΄.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή τεχνικών συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τα έργα της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Πρόσκληση υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Ιτέας

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος (οι «ΕΕ») για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υλοποίησης για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) καλεί ενδιαφερόμενες εταιρείες, ή κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών, με αποδεδειγμένη εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ανάπτυξης και υλοποίησης σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας που αφορούν σε ακίνητα και υποδομές, να υποβάλλουν προσφορές για το έργο της παρακολούθησης της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή Τεχνικών Συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τα έργα της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF)

Το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε μια νέα ανεξάρτητη μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να προσλάβει […]