Πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Φάση Α’) μέσω διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του Έργου «Ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών απονομής της Δικαιοσύνης/Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών» (που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας […]

Απαντήσεις επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων στο πλαίσιο της από 12 Σεπτεμβρίου 2022 Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αργοστολίου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Πρόσκληση συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για το έργο «Προμήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών αμφίβιου τύπου ελκυστήρα για τα νησιωτικά συμπλέγματα» για λογαριασμό του Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η τροποποίηση αφορά την προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ». Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.