Πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Φάση Α’) μέσω διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του Έργου «Ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση υποδομών απονομής της Δικαιοσύνης/Κατασκευή κτιρίου Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών» (που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας […]

Πρόσκληση συμμετοχής σε προκαταρκτική διαβούλευση για το έργο «Προμήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών αμφίβιου τύπου ελκυστήρα για τα νησιωτικά συμπλέγματα» για λογαριασμό του Υπ. Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η τροποποίηση αφορά την προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ». Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1, 6 του ν.4412/2016, για την «Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή του Ελαιώνα και σε ακίνητο του Δήμου Φυλής, για την δημιουργία Υποδοχέα Επιχ. Πάρκου του ν.3982/2011 για την μετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρήσεων του Ελαιώνα»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε με την από 20.04.2022 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής του ν.4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων Ελαιώνα σε ακίνητο του Δήμου Φυλής», το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση […]

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1, 6 του ν.4412/2016, για την «Μελέτη δημιουργίας Υποδοχέα Επιχειρηματικού Πάρκου του ν.3982/2011 σε ακίνητο του Δήμου Φυλής»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε με την από 20.04.2022 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής του ν.4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων Ελαιώνα σε ακίνητο του Δήμου Φυλής», το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση […]

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1, 6 του ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης”(ΟΑΚΑ)» , το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης […]

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η τροποποίηση αφορά την προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ». Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.