“Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016, του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ”»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του Έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΠ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. “ΑΧΕΠΑ”», με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 205838).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 15/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS