Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή νέου Κτιρίου Διοίκησης στο Γ.Ν. Ελευσίνας ‘Θριάσιο’».

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα»» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή νέου Κτιρίου Διοίκησης στο Γ.Ν. Ελευσίνας ‘Θριάσιο’», με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/02/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα στον ανωτέρω σύνδεσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS