Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο “Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας”, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθηση συμβάσεων, μεταξύ άλλων και για την δράση «Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων» RRF 16703, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο του υπο- έργου 3 της ανωτέρω δράσης, με τίτλο «Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας»,  το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η διαδικασία είναι ανοικτή και  θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός αριθμός 161087) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 4.7.2022 και ώρα 17:00

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS