Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι προκατασκευασμένων οικίσκων (τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS