Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων για το Έργο «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων» RRF 16703, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης,  το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση έξι Προκατασκευασμένων Οικίσκων (Τύπου ISOBOX) της ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η διαδικασία είναι ανοικτή και  θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός αριθμός 170689) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 15.09.2022 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS