Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης – 01.07.2012 – 30.06.2013

Το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει τις  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης  01.07.2012 – 30.06.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ