• Ιδρυτικός Νόμος
 • Αποστολή & Όραμα
 • Οργανωτική Δομή
 • Εκθέσεις & Προγράμματα
 • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3986/2011), αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα με πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής που τις διέπει.

Το πλάνο των ιδιωτικοποιήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την τροφοδότηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στις υποδομές, την ενέργεια, τα ακίνητα καθώς και άλλους τομείς επιτυγχάνοντας παράλληλα άλλα σημαντικά οφέλη, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, ο εκσυγχρονισμός υποδομών και η προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Η διάρκεια του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011, είναι έως την 1η Ιουλίου 2026 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Μοναδικός μέτοχος του Ταμείου είναι είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ).

Στο Ταμείο έχουν ήδη μεταφερθεί τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Αξιοποίηση Γης
 2. Υποδομές
 3. Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο

Επιπλέον, στους σκοπούς του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπεται η ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» (Πρόγραμμα) του ν. 4799/2021 (Α’ 78), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β. Για τον σκοπό αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ ανέπτυξε μία νέα αυτοτελή επιχειρησιακή μονάδα (Project Preparation Facility), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ιδρυτικό νόμο του (ν. 3986/2011), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4804/2021 (Κεφάλαιο Γ).

Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου, λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Στο πλαίσιο διασφάλισης συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, το Ταμείο δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις, έχει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, δημοσιευμένο κανονισμό αναθέσεων καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Τον Δεκέμβριο του 2018 το Ταμείο πιστοποιήθηκε για τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζει από την TÜV AUSTRIA HELLAS κατά:

 • ISO 9001: 2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 27001: 2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.  

 

        

Το ΤΑΙΠΕΔ διοικείται διοικείται από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς και από τους τομείς παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υποβοηθούμενοι από ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, ενώ προσλαμβάνει έμπειρους διεθνείς συμβούλους για κάθε έργο. Έχει στη διάθεσή του συστήματα διαχείρισης έργων τελευταίας τεχνολογίας και έχει υιοθετήσει μια απλή οργανωτική δομή για να διευκολύνει την άμεση λήψη αποφάσεων.

Το Ταμείο έχει εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ – Asset Development Plan), το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο και εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Για την εκπόνηση του ΕΠΑ, το Ταμείο λαμβάνει υπόψη του:

 1. τα αναμενόμενα έσοδα
 2. τα μακροπρόθεσμα οφέλη
 3. την πολυπλοκότητα και το βαθμό ωριμότητας του κάθε έργου.

Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στο ΤΑΙΠΕΔ αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ταμείου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια.

Το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με τρόπο που αφενός θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους και αφετέρου θα δημιουργεί τις βάσεις για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Ο κύριος στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η προσέλκυση σημαντικών διεθνών ροών κεφαλαίου, που συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και τροφοδοτούν την οικονομική ανάπτυξη. Το άνοιγμα σχετικών τομέων της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω των αποκρατικοποιήσεων συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ η συνολικότερη προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εδραίωσης της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της αγοράς και πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, κινείται με την απαραίτητη ευελιξία ώστε να διαμορφώσει τους καλύτερους δυνατούς όρους που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το Ελληνικό Κράτος.

 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Οργανόγραμμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (ΜSc) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Austin Texas των Η.Π.Α και διδακτορικό τίτλο (Ph.D.) σε Συστήματα Μεταφορών από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 1996 έως το 2004 κατείχε τη θέση Lοuis Berger Professor στον τομέα των Συστημάτων Μεταφορών του Πανεπιστημίου Northwestern στο Evanston, Ilinois, Η.Π.Α. Ο κ. Ζηλιασκόπουλος είναι Καθηγητής Παραγωγής και Μεταφορών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2004. Στο διάστημα 2010-2015 υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπου πέτυχε να αναδιαρθρώσει την εταιρεία, ώστε από ζημίες της τάξης των 240 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως τo 2009 σε κερδοφορία το 2012. Επιπλέον, το 2013 πρωτοστάτησε στην έναρξη τακτικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τον Λιμένα του Πειραιά προς την Κεντρική Ευρώπη. Συνεργάζεται με την Asian Development Bank ως εμπειρογνώμων επί θεμάτων υποδομών και έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων δημοσίων και ΣΔΙΤ στην Ασία. Ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Logistics το 2014, συμμετείχε στην διαμόρφωση του Ν. 4302/2014, ο οποίος ρυθμίζει θέματα Εφοδιαστικής.  Το 2020 ορίστηκε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Εφοδιαστικής που έχει ως στόχο την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό κόμβο.

Δημήτριος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ο Δημήτρης Πολίτης  είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος και κατέχει MBA στο  International Business & Export Management από το City University Business School στο Λονδίνο, καθώς και διάφορες επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Από το 1993 κατέχει θέσεις ευθύνης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ξεκίνησε την καριέρα του στην HSBC Bank PLC, αρχικά στην Αθήνα και μετέπειτα στο Λονδίνο, στον Τομέα του Investment Banking καλύπτοντας την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.  Επέστρεψε στην Αθήνα το 2001 ως επικεφαλής της γαλλικής Credit Commercial de France ενώ το 2003 επανήλθε στη HSBC Bank plc Ελλάδος  ως Head of Corporate & Institutional Banking.  Από το  2012 έως τον Σεπτέμβριο 2020 εργάστηκε στη Credit Suisse AG με βάση την Ζυρίχη ως επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Περιουσίας Ατόμων Ιδιαίτερα Υψηλής Οικονομικής Επιφάνειας (Wealth Management-UHNWI) για την Ελλάδα και Κύπρο, ενώ από τον Οκτώβριο 2020 ανέλαβε τον ίδιο ρόλο στην EFG Bank AG, με έδρα την Ζυρίχη.  Ο κ. Πολίτης έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη προσέλκυση και διαχείριση επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας και στενές επαγγελματικές σχέσεις με διεθνείς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. 

Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης είναι κάτοχος πτυχίου από το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για ένα έμπειρο στέλεχος στη λειτουργία ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών ακολουθώντας μια σημαντική πορεία 15 χρόνων στο χώρο της διοίκησης. Διαθέτει εμπειρία στους τομείς του σχεδιασμού πλάνων ανάπτυξης δράσεων, της αναδιάρθρωσης δομών, της εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων ενώ έχει διαχειριστεί ποικίλα τεχνικά και χρηματοοικονομικά έργα, καθώς και έργα αναδιοργάνωσης και βελτίωσης εταιρικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει αποκτήσει αξιόλογη εμπειρία στην αλληλεπίδραση τόσο με θεσμικές Επιτροπές  όσο και στη συμμετοχή του σε όργανα λήψης αποφάσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως στέλεχος στον κλάδο των τροφίμων. Ακολούθως ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, έχοντας υπό την ευθύνη του τις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Πάτρας και τις 11 Ιχθυόσκαλες ανά την επικράτεια. Το 2013 δημιούργησε την πρότυπη αγορά του Καταναλωτή στου Ρέντη, ενώ κατά την θητεία προετοίμασε δυο έργα ΣΔΙΤ. Την περίοδο 2019-2021 διετέλεσε  Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υλοποιώντας δεκάδες μεταρρυθμίσεις για τη λειτουργία της αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και την υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων που ξεπερνούν τα 100 εκ. ευρώ.

Θάλεια Εμίρη, Μη εκτελεστικό Μέλος

Η Θάλεια Εμίρη είναι δικηγόρος με πολυετή εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Εργάσθηκε επί περίπου 15 έτη σε δικηγορικές εταιρείες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ασχολούμενη κυρίως με θέματα εταιρικού δικαίου, δικαίου νέων τεχνολογιών και τραπεζικού δικαίου. Διετέλεσε σύμβουλος στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών (2012-2013). Υπήρξε επικεφαλής Νομική Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (2013-2018) όπου χειρίστηκε, μεταξύ άλλων, τα νομικά θέματα των ανακεφαλαιοποίησεων των συστημικών τραπεζών. Σήμερα, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Νομική Σύμβουλος και Σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η Θάλεια Εμίρη είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), μεταπτυχιακού διπλώματος (DEA) στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II) και Διδακτορικού (PhD) στο Δίκαιο Ανταγωνισμού από το ίδιο πανεπιστήμιο.  

 

Ανδρέας Σταυρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου στην επιστήμη των υπολογιστών (computer science) από το πανεπιστήμιο Harvard των Η.Π.Α., με  έπαινο (summa cum laude) και  μεταπτυχιακού τίτλου στην επιστήμη των υπολογιστών από το ίδιο πανεπιστήμιο. Επίσης είναι κάτοχος MBA από το Harvard Business School, έχοντας αποφοιτήσει με την πρώτη ακαδημαϊκή επίδοση στη χρονιά αυτή. Από το 1999 δραστηριοποιείται ως επενδυτής επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitalist) στη Silicon Valley της Καλιφόρνια, Η.Π.Α., ενώ έχει συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια και Επιτροπές αρκετών εταιρειών  τεχνολογίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του λογισμικού, των ημιαγωγών, της ενεργειακής τεχνολογίας και υπολογιστικής βιοτεχνολογίας.  Σε αυτό τον ρόλο έχει αναπτύξει εμπειρία στη στάθμιση και αντιμετώπιση επιχειρηματικών κινδύνων, διαχείριση ακίνητης και πνευματικής ιδιοκτησίας, στελέχωση και αξιολόγηση τεχνικού και επιχειρηματικού δυναμικού και στη προσέλκυση επιπλέον επενδυτών. Ο κ. Σταυρόπουλος εξέλιξε την επενδυτική του καριέρα στη DFJ, καθώς το 1999 προσελήφθη ως Associate, στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα  Director το 2000 και ακολούθως Managing Director το 2002, ενώ το 2014 ανέλαβε την ολική διοίκηση της εταιρείας με άλλους δύο εταίρους.  Η εταιρεία DFJ μετονομάστηκε πρόσφατα σε Threshold Ventures, ενώ αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες venture capital, με επενδύσεις σε εταιρείες όπως Tesla, SpaceX, Skype, Baidu, καθώς και  εκατοντάδες άλλες εταιρείες, κατά τη διάρκεια της 35ετής λειτουργίας της. Πριν την DFJ, διατέλεσε σύμβουλος επιχειρήσεων στο γραφείο του San Francisco της McKinsey & Co. από το 1997 μέχρι το 1999 και παλιότερα ως οικονομικός σύμβουλος στην Cornerstone Research στη Βοστώνη μεταξύ 1992-1995. Ο κ. Σταυρόπουλος είναι επίσης μέλος ΔΣ μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπως το Endeavor Greece, το Alumni Board του Harvard Business School και το Advisory Cabinet του Κοσμήτορα του Harvard School of Engineering.

Στέφανος Γιουρέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής CEO Υπερταμείου (Ε.Ε.ΣΥ.Π)

Ο Στέφανος Γιουρέλης σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Εργάστηκε για παραπάνω από 25 χρόνια στην Πληροφορική κυρίως σε θέσεις διεθνών πωλήσεων και διοίκησης. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard για την Ελλάδα, την Μέση Ανατολή, την Μεσόγειο και την Αφρική με έδρα αρχικά την Αθήνα και μετά το Ντουμπάι, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 8 χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα, Αφρική και στην συνέχεια GRAF (Ελλάδα και Αφρική). Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ και σήμερα είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ της ΕΕΣΥΠ.

 

Παρατηρητές

Ανδρέας Τρόκκος

Dieter Klingenbeck

 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων και έχει θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ισοδύναμο χρονικό διάστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία σχετικά με τις αποφάσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας. Η διοίκηση του Ταμείου έχει την απόλυτη ευθύνη για τη λειτουργία του και εισηγείται τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, δύο εκπρόσωποι διορισμένοι από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούνται να συμμετέχουν στις συνελεύσεις του Διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τη λειτουργία του Ταμείου συνδράμει το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, με άτομα ευρείας αποδοχής, που έχουν ξεχωρίσει για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό και νομικό τομέα. Τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων διορίζονται βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ισοδύναμο χρονικό διάστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις αποφάσεις του λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, η οποία όμως είναι γνωμοδοτική και δεν είναι δεσμευτική. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από επτά άτομα με εκτεταμένη πείρα και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τέσσερα πρόσωπα και οι Θεσμοί διορίζουν τρία. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί για κάθε έργο αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όπως αυτή περιγράφεται στον Ιδρυτικό Νόμο του ΤΑΙΠΕΔ (Ν. 3986/2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ συνεδριάζει τακτικά για να εγκρίνει τα βασικά σημεία εξέλιξης για τα έργα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας (προεπιλογή, κύριοι όροι της σύμβασης και επιλογή του προτιμητέου επενδυτή) και τις διαδικασίες ωρίμανσης συμβάσεων στρατηγικής Σημασίας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων απηχεί την πλειοψηφία.

Στο τέλος κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας υπάρχει ανεξάρτητος αποτιμητής, τη γνώμη του οποίου επίσης λαμβάνει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις συνεδριάσεις του. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα έργα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, η σύμβαση υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση του οργανογράμματος του Ταμείου στο αρχείο εδώ 

 

 

 

Με το Ν. 4389/2016 συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Hellenic Corporation of Assets and Participations ή HCAP και εφεξής «Εταιρεία»), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας εξυπηρετώντας ειδικό δημόσιο σκοπό.

Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών ενώ προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του Ν. 4389/2016.

Άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας είναι:

α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).

γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α΄ 198) («ΕΤΑΔ»).

Ρυθμίσεις Cookies