ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ: Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) – Ανοικτή Διαβούλευση

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) , που εδρεύει Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα, (υπεύθυνη έργου Τώνια Τσαγκάρη, τηλ. 210 3274400) ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το «Ακίνητο Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών-Καλλιδρόμου» στο Δήμο Λαμιέων, Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ με αρ.πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
α. Ανακοινώνει ότι τόσο η Αρχή Σχεδιασμού όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (email: sec.dipa@prv.ypeka.gr, ή στη ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα,), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Η ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένη στην παρούσα ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS