Search

Καταπολέμηση του παραεμπορίου και Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Το έργο με μια ματιά

Προϋπολογισμός: € 18,638,285 συμπεριλαμβανομένου VAT

Διάρκεια: 30.06.2025

Χρηματοδότηση: 100% χρηματοδότηση από ΤΑΑ

Σκοπός:

  • Λειτουργία ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση των ελέγχων της αγοράς που διενεργούνται σε όλη τη χώρα
  • Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελέγχου της αγοράς και επιβολής προστίμων μέσω ψηφιακών υπηρεσιών
  • Λειτουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙΜΕΑ

 

Αποτύπωμα:  Λόγω της έλλειψης αξιοποίησης των ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών & Επικοινωνίας) σε όλα τα στάδια των διαδικασιών ελέγχου της αγοράς, δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση στις διαδικασίες ελέγχου της αγοράς, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προκλήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και, όπου χρειάζεται, να εφαρμοσθεί η απαραίτητη  ψηφιακή μετάβαση

 

Η Καταπολέμηση του παραεμπορίου και Προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, εντάσσεται στον πυλώνα 4.2 του  «Εθνικού Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη λήψη μέτρων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το έργο αφορά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της συνάφειας της κυβερνητικής πολιτικής για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προκλήσεις, ανάγκες και προσδοκίες τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και, όπου είναι αναγκαίο, την ψηφιακή μετάβασή τους.

Η νεοσυσταθείσα Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), αποτελεί έναν ενοποιημένο και ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, με έμφαση στην αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών. Πρόκειται για αυτοτελή Μονάδα που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ν.4712/2020). Εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τις οριζόντιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α θα πρέπει να  i) είναι εξοπλισμένη με τα κατάλληλα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, ii) ενισχυθεί  με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου η μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία να αποφέρει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα στον κλάδο, iii) καθιερώσει προγράμματα ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές με έμφαση στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και iv)  εντατικοποιήσει τους ελέγχους μέσω της εγκατάστασης σταθμών ελέγχου παράνομου εμπορίου, σε διαφορετικά μέρη της χώρας, προκειμένου να λειτουργούν ως σταθερά σημεία /σταθμοί ελέγχου οχημάτων που εισέρχονται στην  Ελλάδα από γειτονικές χώρες.

Ως εκ τούτου, το έργο αποτελείται από τέσσερα (4) υπο-έργα και επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην:

  • εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και διαλειτουργικού πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση των ελέγχων της αγοράς που διενεργούνται σε όλη τη χώρα για την καταπολέμηση της διακίνησης και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των αγαθών και των υπηρεσιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εμπόριο, σε σημεία ελέγχου κοντά στις πύλες εισόδου και στα διόδια.
  • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για χρήση  σε επιτόπιους ελέγχους και  άμεση επιβολή προστίμων  και σύνδεσή του εξοπλισμού με τη βάση δεδομένων του ΟΠΣ
  • Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς, μέσω του εκσυγχρονισμού της περιφερειακής υποδομής
  • Ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών, σε θέματα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας»
  • Προμήθεια οχημάτων για ελέγχους, προκατασκευασμένων οικίσκων (ISOBOX) σε σταθερά σημεία ελέγχου, σε διαφορετικά στρατηγικά σημεία της χώρας καθώς και σαρωτών για τον έλεγχο εμπορικών φορτίων.

 

H Μονάδα Ωρίμανσης Έργων (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, έχει αναλάβει την ωρίμανση και το συντονισμό του έργου, μέσω της Οριζόντιας Τεχνικής Υποστήριξης που παρέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Έχει αναλάβει επίσης τη διενέργεια των  διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των υπο- έργων ένα, τρία και τέσσερα της δράσης,  έως και την ολοκλήρωσή τους τον Ιούνιο του 2025. Ο  προϋπολογισμός της δράσης για τα υπο- έργα ένα, τρία και τέσσερα, ανέρχεται στα 18,638,285 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

 

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.: ανακαίνιση υποδομών / κτιριακή ανακαίνιση»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Δημιουργία σύγχρονου, υψηλού επιπέδου και ασφάλειας, επιχειρησιακού κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο της ΔΙ.ΜΕ.Α.: ανακαίνιση υποδομών / κτιριακή ανακαίνιση

Mαταίωση του Διαγωνισμού ) για την «Προμήθεια ενός (1) κινητού συστήματος ανίχνευσης με ακτίνες Χ για τις ανάγκες ελέγχων της ΔΙΜΕΑ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012577252 2023-04-28), με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει της από 15.05.2023 Απόφασης Ματαίωσης (ΑΔΑ: 9ΧΧΞ46ΜΩΝ1-ΖΕΚ)

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση