Οίκοθεν διευκρίνιση και απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών και άλλων όρων στο πλαίσιο της από 17.01.2024 Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ” ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ “ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ” ΤΟΥ Γ.Ν. “ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”» (ΑΔΑΜ: 24PROC014142029 2024-01-17/ Συστημικός α/α ΕΣΗΔΗΣ: 205490)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS