Ολοκληρωμένα Έργα

Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει δημιουργήσει μια ειδική μονάδα, τη Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων (ΜΠΣ), η οποία έχει ως αποστολή να παρακολουθεί τις συμφωνίες με τους επενδυτές, διασφαλίζοντας ότι θα τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και εξίσου σημαντικό, θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν το επενδυτικό τους σχέδιο. Η Μονάδα λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συμβάσεων για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ταμείου και των επενδυτών.

Ο ρόλος της Μονάδας Παρακολούθησης Συμβάσεων του ΤΑΙΠΕΔ είναι να διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις των συμβάσεων αξιοποίησης που έχουν αναλάβει οι επενδυτές και οι λοιποί εμπλεκόμενοι εκπληρώνονται και τηρούνται. Η Μονάδα εποπτεύει την ομαλή και ανεμπόδιστη εκτέλεση και υλοποίηση των ολοκληρωμένων διαγωνισμών ή έργων του χαρτοφυλακίου αξιοποίησης περιουσίας, έπειτα από το οικονομικό κλείσιμο. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που ωριμάζουν ή αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Μονάδα παρακολουθεί και επιβλέπει το συνολικό πλαίσιο μίας σύμβασης αξιοποίησης, αφουγκράζεται τις ανάγκες των επενδυτών, αλλά και τις τάσεις της αγοράς, παραμένοντας σε εγρήγορση όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στις συμβάσεις αξιοποίησης. 

Λειτουργεί ως αγωγός μεταξύ των επενδυτών και των αρμοδίων Αρχών και αναζητά λύσεις όπου είναι απαραίτητο, με πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

Η προσέγγιση της Μονάδας είναι να γνωρίζει τις συμβατικές εξελίξεις, ώστε να μπορεί να ενεργήσει προληπτικά και να αποτρέψει την έγερση διαφορών, οικονομικών απαιτήσεων, αιτημάτων αποζημίωσης και την ενεργοποίηση των ρητρών διαιτησίας. Μέσω της στενής συνεργασίας της Μονάδας με Υπουργεία και κρατικούς φορείς συσσωρεύει εμπειρία, διαπερνά τα διδάγματα και παρέχει υποστήριξη τόσο στις εσωτερικές διαδικασίες των ομάδων του Ταμείου, όσο κι εξωτερικά σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ομάδα της Μονάδας Παρακολούθησης Συμβάσεων στελεχώνεται με άρτια καταρτισμένους project managers και νομικούς συμβούλους και συμπληρώνεται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους όταν χρειάζεται.

Η Μονάδα λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συμβάσεων αξιοποίησης για λογαριασμό του Ταμείου και των Επενδυτών.

Υποδομές

Ακίνητα

Εισηγμένες Εταιρείες