Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου: Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) – Ανοικτή Διαβούλευση

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα, υπεύθυνη έργου Τώνια Τσαγκάρη, τηλ. 210 3274400) ως αρχή σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για το ακίνητο «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου» στο Δήμο Μαρκόπουλου Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ με αρ.πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής

Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (email: sec.dipa@prv.ypeka.gr, ή στη ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473 Αθήνα,), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS