Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ)

Ολοκληρωμένη

Yποδομές

Στις 5/3/2014 το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 67% των μετοχών της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε. που έχει την διαχείριση του Λιμένος Πειραιώς μέχρι το 2052.

Μετά την επιτυχή κατακύρωση του διαγωνισμού, στις 8/4/2016 υπεγράφη η Σύμβαση Αγοραπωλησίας με την Cosco (Hong Kong) Group Limited για την μεταβίβαση του 67% των μετοχών της ΟΛΠ σε δύο στάδια.

Σε πρώτο στάδιο στις 10/8/2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 51% των μετοχών της ΟΛΠ έναντι €280,5 εκατ. και τοποθετήθηκαν σε μεσεγγύηση το υπόλοιπο 16% των μετοχών και το αντίτιμό τους ύψους €88 εκατ.

Σε δεύτερο στάδιο στις 6/10/2021 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του υπόλοιπου 16% των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. στην COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited η οποία κατέβαλλε στο ΤΑΙΠΕΔ το τίμημα των 88 εκατ. ευρώ για το 16% των μετοχών, για το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ εισέπραξε και δεδουλευμένους τόκους 11,87 εκ ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έρχεται σε συνέχεια της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης (ΣΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε. και της κύρωσής της από τη Βουλή. Αντίστοιχα, το ΤΑΙΠΕΔ και η COSCO SHIPPING (Hong Kong) Co., Limited υπέγραψαν την τροποποιημένη Συμφωνία Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) και την Συμφωνία Μετόχων (ΣΜ).

Προς διασφάλιση του ΤΑΙΠΕΔ: οι πρόσφατα μεταβιβασθείσες μετοχές έχουν τεθεί σε φύλαξη και τελούν υπό διαλυτική αίρεση στην περίπτωση αθέτησης των συμφωνηθέντων, με αναστροφή της πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών. Οι ρήτρες αποζημίωσης της ΣΠ διατηρούντα και επιπλέον, έχει δοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ εγγυητική επιστολή 29 εκατ. ευρώ. Το μέλος του ΔΣ της ΟΛΠ που δικαιούται να διορίζει το ΤΑΙΠΕΔ, έχει διευρυμένα δικαιώματα αρνησικυρίας.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 67% των μετοχών της ΟΛΠ, το ΤΑΙΠΕΔ εξακολουθεί να είναι μέτοχος και κατέχει 7,14 % των μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι (διαγωνιστική διαδικασία) : Morgan Stanley και Τράπεζα Πειραιώς.

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση