Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις δράσεις 16703, 16711, 16634, 16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Προϋπολογισμός: 14.632.843,70 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια: 31.12.2025

Χρηματοδότηση: 100% χρηματοδότηση από ΤΑΑ

Το έργο αφορά στην Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) και δη, στην εποπτεία και το συντονισμό των κάτωθι εννέα δράσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση -NextGenerationEU, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ):

  • Καταπολέμηση παραεμπορίου και προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας – (Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς/ ΔΙ.Μ.Ε.Α., ΤΑ 16703),
  • Αναβάθμιση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων – (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή , ΤΑ 16711),
  • Νέα Βιομηχανικά Πάρκα – (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ΤΑ 16634),
  • Δράσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος – (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,  ΤΑ 16543),
  • Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων –  (Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, ΤΑ 16593),
  • Ενίσχυση Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας –(Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας ΤΑ 16618),
  • Εξωστρέφεια Έρευνας και Καινοτομίας – (Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας , ΤΑ 16621),
  • THORAX – Εξελίξιμο Ολιστικό Υβριδικό Επιχειρησιακό Αυτόνομο Σύστημα (Άμυνα, Ασφάλεια, Πολιτική Προστασία) – (Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας ,  ΤΑ  16654) και
  • Δημιουργία – Επέκταση – Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ – (Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας, ΤΑ 16624)

Ο προϋπολογισμός των εννέα δράσεων ανέρχεται στο 1.059.940.000 €. Από το ΤΑΑ  χρηματοδοτούνται τα 697.034.020 €.

Η στρατηγική σημασία των εν λόγω δράσεων, η επιτυχής υλοποίηση τους, η   μέγιστη ανταπόκριση των φορέων υλοποίησης στην έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση τους, καθώς και η  απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ  μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται, αποτελούν σημαντική πρόκληση για τη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, κατά την περίοδο ωρίμανσης και υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων και δεδομένων των πολύ αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτει ο Μηχανισμός Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας, το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει  εποπτικό και συντονιστικό ρόλο, καθώς καλείται να συνδράμει το Υπουργείο στην ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση εννέα δράσεων στρατηγικής σημασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι α) η παροχή υπηρεσιών  διαχείρισης έργου (Project Management) για το σύνολο των δράσεων καθώς και υπηρεσίες ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών και παρακολούθησης συμβάσεων για ορισμένες εκ των δράσεων, β) η παροχή  ελεγκτικών υπηρεσιών για την επαλήθευση της επίτευξης των Οροσήμων των εννέα δράσεων  γ) η παροχή υπηρεσιών PMO (Project Management Office) με σκοπό την προετοιμασία ενός μηχανισμού διοίκησης (PM tool), περιοδικών αναφορών (reporting) και παρακολούθησης προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν την επίτευξη των οροσήμων και στόχων ή/και την ομαλή ολοκλήρωση των δράσεων  και να προτείνονται μέτρα αντιμετώπισής με στόχο τη διασφάλιση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών και  δ) η παροχή μελετών ωρίμανσης και λοιπών τεχνικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ανάθεση ή/ και υλοποίηση των εννέα δράσεων.

Το έργο (ΤΑ 17004),  υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

 

DOWNLOADS