Search

Όροι Χρήσης Ιστοτόπου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

https://www.hradf.com/

«ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)»

2020

Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

 

Γενικά

Καλώς ήλθατε στο https://www.hradf.com/, τον επίσημο  ιστότοπο του «Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» (εφεξής «το ΤΑΙΠΕΔ»). Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και προϋποθέσεις που διέπουν τον παρόντα ιστότοπο και σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με ορισμένους από αυτούς παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση του. Η χρήση του ιστοτόπου του ΤΑΙΠΕΔ συνεπάγεται ότι διαβάσατε και αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Παρακαλείστε να ελέγχετε την παρούσα σελίδα κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, καθώς ενδέχεται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις να τροποποιούνται και ανανεώνονται  όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Αποποίηση Ευθύνης

Το ΤΑΙΠΕΔ δε φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση του ιστοτόπου ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν, ανεξάρτητα εάν οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το ΤΑΙΠΕΔ ή από κάποιον τρίτο.

Το ΤΑΙΠΕΔ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστοτόπου να είναι όσο το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης του ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί τον εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και το ΤΑΙΠΕΔ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου του.

Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ προστατεύονται από τους εθνικούς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του ευρωπαϊκού  δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’εξαίρεση μπορεί να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων συνεργατών και φορέων για την οποία όμως το ΤΑΙΠΕΔ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ιστοτόπου του. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του ΤΑΙΠΕΔ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αναδημοσίευση Περιεχομένου

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του ΤΑΙΠΕΔ διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω δικτυακού τόπου και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό γίνεται διαθέσιμο. Επιτρέπεται επίσης η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου του ιστοτόπου, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο και συνοδεύεται από ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τον ιστότοπο όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Για τη χρήση και εκμετάλλευση περιεχομένου τρίτων που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Ο ιστότοπος του ΤΑΙΠΕΔ δύναται να παρέχει σε ορισμένα σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς ιστότοπους (site). Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο των υπηρεσιών αυτών των ιστοτόπων που παραπέμπει ούτε ότι συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτούς. Επίσης δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται με δική τους πρωτοβουλία και αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Ο ιστότοπος  του ΤΑΙΠΕΔ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπερσυνδέσεων (links, hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Κατά συνέπεια για όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους οι οποίοι φέρουν ακέραιη την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Αλλαγές στον ιστότοπο

ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αλλάξει ή να καταργήσει οποιοδήποτε τμήμα ή και ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς σχετική προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες του ιστοτόπου δεν δύνανται να έχουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης εάν δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον παρόντα ιστότοπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου του ΤΑΙΠΕΔ διέπεται από την υφιστάμενη ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ειδικότερα ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), και ο Νόμος 4624/2019 (Α’137). Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη από τον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων . Για να ενημερωθεί ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.

Πολιτική Cookies

Ο ιστότοπος του ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ο.κ.) των χρήστων, όταν επισκέπτονται τον ιστότοπό.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών.

Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει το ΤΑΙΠΕΔ για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη με το νόμο, παύει αυτοδικαίως χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων. Οι παρόντες όροι συμφωνούνται μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου και δεν δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Με τη χρήση του δικτυακού τόπου του ΤΑΙΠΕΔ, αποδέχεστε τους ανωτέρω όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότόπο με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση. Καμιά τροποποίηση των όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Μάρτιος 2020

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ