Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στη Διακήρυξη ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια δεκατριών (13) Plug in υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων και επτά (7) φορτιστών για τη ΔΙΜΕΑ», με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS