Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

To Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής «ΤΑΙΠΕΔ»), με έδρα την Αθήνα, Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 υπό την ιδιότητα του ως «υπεύθυνου επεξεργασίας», με την παρούσα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»*, σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται και καταχωρούνται σε αυτόν τον ιστότοπο https://www.hradf.com/.

*H παρούσα Πολιτική περιγράφει και τους σκοπούς χρήσης,  κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με αυτά καθώς και πως μπορείτε να επικοινωνείτε για την άσκησή τους.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6, 105 62, Αθήνα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@hraf.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3274400

*Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε τροποποίηση της θα δημοσιεύεται αμελλητί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία σας ενημερώνει για τα δεδομένα που συλλέγονται και καταχωρούνται μέσω του ιστοτόπου, τους σκοπούς επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματά σας.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων όπως ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας  οι οποίες μπορούν άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσουν στην αναγνώρισή της ταυτότητάς σας.

 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς; 

Αρχικά σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας που είναι κατάλληλα και συναφή για συγκεκριμένους σκοπούς.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας.

Ειδικότερα, όταν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, μας χορηγήσετε ορισμένες πληροφορίες,  όπως όνομα, επώνυμο, εταιρία, ιδιότητα, διεύθυνση (αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, νομός, χώρα), αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όποια περαιτέρω πληροφορία κρίνετε αναγκαία να συμπληρώσετε στο πεδίο «Σημειώσεις & Σχόλια».

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε απάντηση αιτήματος σας που μας έχετε υποβάλει μέσω του ιστοτόπου μας.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον του ΤΑΙΠΕΔ να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επίλυση των αποριών σας.

 

Διαδικτυακές τεχνολογίες

Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουμε μόνο ορισμένες απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, όπως ενδεικτικά είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, καθώς και cookies. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τη χρήση cookies στον παρόντα ιστότοπο, παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies του ΤΑΙΠΕΔ.

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας αυτής είναι το έννομο συμφέρον μας για την λειτουργία και διαχείριση του ιστότοπου μέσω της εγκατάστασης των απαραίτητων  cookies και η συγκατάθεσή σας για τα μη αναγκαία cookies όπως εκείνα που εγκαθιστούμε για σκοπούς παρακολούθησης της επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

 

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Ενδέχεται να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον χρήστη σε ιστότοπους τρίτων. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς ή σε περαιτέρω συνδέσμους που εμφανίζονται αυτούς. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Αρχικά αποδέκτες των δεδομένων σας είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έχει δεσμευτεί με ρήτρα εμπιστευτικότητας.  Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορεί να γίνει από το από τρίτους – συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ (εκτελούντες την επεξεργασία) οι οποίοι λειτουργούν κατόπιν εντολής και για λογαριασμό του. Ειδικότερα τα δεδομένα σας μπορεί να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, πλατφόρμας διαχείρισης  υποβολής σχολίων. Οι συνεργάτες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί να τηρούν εχεμύθεια, να μην στέλνουν σε τρίτους τα δεδομένα σας, να λαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και εν γένει να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016 ΕΕ και τον εθνικό νόμο 4624/2019.

Σε κάθε περίπτωση το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τα τρίτα αυτά μέρη δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα και να μην πωλούν, κοινοποιούν, μεταβιβάζουν ή  χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους πέραν των σκοπών του ΤΑΙΠΕΔ.

Κάθε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με όρους διασφάλισης της προστασίας τους και συμφώνως προς την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διαβιβαστούν σε δημόσιες, δικαστικές ή άλλες ανεξάρτητες αρχές στο πλαίσιο προάσπισης των νομίμων συμφερόντων του ΤΑΙΠΕΔ , ή κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 

Με ποιο τρόπο διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων, το ΤΑΙΠΕΔ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες αυτές να καταστρέφονται από καταστροφή, αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, και από κάθε άλλη αθέμιτη μορφή επεξεργασίας. Παράλληλα, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirusfirewall). Τονίζουμε, ωστόσο, ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου του ΤΑΙΠΕΔ, τηρούνται από το ΤΑΙΠΕΔ μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για επιπλέον χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν στις περιπτώσεις που τούτο κρίνεται αναγκαίο για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων του ΤΑΙΠΕΔ ή σε συμμόρφωση με απόφαση Δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής ή, τέλος, εφόσον προβλέπεται διαφορετική περίοδος τήρησης των δεδομένων από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Στο πλαίσιο εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και εντός των ορίων που αυτό θέτει, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να αιτηθείτε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από το ΤΑΙΠΕΔ .
  • Στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα ή χρήζουν επικαιροποίησης μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση/συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων ή την επικαιροποίηση τους.
  • Υπό την επιφύλαξη ανάγκης για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων του ΤΑΙΠΕΔ καθώς και τυχόν εντολών ή αποφάσεων Δημόσιων ή Δικαστικών Αρχών, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη ολική ή μερική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τον περιορισμό χρήσης τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας κλπ.
  • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στην συγκατάθεση. Δεν θίγεται η νομιμότητα των επεξεργασιών που έχουν λάβει χώρα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.
  • Έχετε το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν της άσκησης του δικαιώματος.
  • Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων δηλαδή την μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, το ΤΑΙΠΕΔ θα μεριμνήσει αμέσως για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας ενημερώνοντας σας γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, το ΤΑΙΠΕΔ, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, θα σας ενημερώσει για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος θα σας ενημερώσει για τυχόν ολική/μερική απόρριψη του αιτήματός σας, καθώς και για τους λόγους αυτής.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

 

Ερωτήσεις – Άσκηση Δικαιωμάτων

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω ή αν θέλετε να υποβάλλεται αίτημα άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς τον DPO του ΤΑΙΠΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@hraf.gr.

Αναθεώρηση: Μάρτιος 2020

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ