Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την πρόσκληση Ανεξάρτητου Αποτιμητή για το ακίνητο επί των οδών Κουζή & Θράκης στον Ταύρο

Στo πλαίσιο της από 10.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Υποβολής Προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτου στον Ταύρο του Δήμου Ταύρου – Μοσχάτου,  επί των οδών Κορυζή και Θράκης συνολικής έκτασης 3.2094,75 τ.μ. με κτίρια συνολικού εμβαδού 1.526,79 τ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 6.2 το Ν. 3986/2011, όπως αυτός ισχύει, και τον Κανονισμό Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (όπως αυτός τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την Απόφαση 2/16128/0025/ ΦΕΚ B/476/2014 του Υπουργού Οικονομικών), το ΤΑΙΠΕΔ καλεί έμπειρους και εξειδικευμένους εκτιμητές ακινήτων να υποβάλουν προσφορές για την αποτίμηση του ως άνω ακινήτου.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο (στα Αγγλικά).