Τροποποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Τροποποίηση του όρου 7.3 και του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης για την Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.