Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1, 6 του ν.4412/2016, για την «Μελέτη δημιουργίας Υποδοχέα Επιχειρηματικού Πάρκου του ν.3982/2011 σε ακίνητο του Δήμου Φυλής»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε με την από 20.04.2022 απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής του ν.4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Μετεγκατάσταση μεταφορικών επιχειρήσεων Ελαιώνα σε ακίνητο του Δήμου Φυλής», το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με δικαιούχο τον Δήμο Φυλής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να αναθέσει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την «Μελέτη δημιουργίας Υποδοχέα Επιχειρηματικού Πάρκου του ν.3982/2011 σε ακίνητο του Δήμου Φυλής».

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS