Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1, 6 του ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης”(ΟΑΚΑ)» , το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα του ν. 4799/2021 με δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το ΟΑΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ ως αρμόδιο μεταξύ άλλων για την ωρίμανση του έργου, επιθυμεί να συνεργαστεί και να αναθέσει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου για την προετοιμασία του φακέλου κοινοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS