Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία είναι αρμόδια η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε μια νέα ανεξάρτητη μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021.
Προκειμένου να υποστηριχθεί η ταχεία κινητοποίηση και η οικονομικά αποδοτική εκτέλεση των σκοπών και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), το ΤΑΙΠΕΔ στοχεύει στη δημιουργία μηχανισμού Συμφωνίας Πλαίσιο για την παροχή  σε αυτό νομικών, οικονομικών/χρηματοοικονομικών, τεχνικών και ελεγκτικών υπηρεσιών αναφορικά με ζητήματα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων ΣΔΙΤ ή/και δημοσίων έργων, κρατικών ενισχύσεων καθώς και την εκτέλεση καθηκόντων ανεξάρτητου ελεγκτή από κατάλληλους και έμπειρους συμβούλους, για την ωρίμανση, δημοπράτηση και υλοποίηση στρατηγικών έργων υποδομής για τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως αρμόδιο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα (στα Αγγλικά).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS