Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή Τεχνικών Συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τα έργα της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF)

Το ΤΑΙΠΕΔ δημιούργησε μια νέα ανεξάρτητη μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), σύμφωνα με το άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της διαδικασίας ωρίμανσης και υλοποίησης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να προσλάβει δύο (2) συμβούλους για την τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση, διενέργεια διαγωνισμού και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης) των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ν. 4799/2021. Τα περισσότερα από τα Έργα που έχουν ήδη ανατεθεί στο Ταμείο θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS