Συμπληρωματικό Υπόμνημα στο πλαίσιο της έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Λιμένα του Πειραιά

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (Καραγιώργη Σερβίας 6, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα, Έλενα Ντανίκα, τηλ. 210 3274400) ως Αρχή Σχεδιασμού του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Masterplan) του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225):
α.            Ανακοινώνει ότι τόσο το ίδιο όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του συμπληρωματικού υπομνήματος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.
β.            Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (email: sec.dipa@prv.ypeka.gr, ή στη ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο Διαδίκτο: https://hradf.com/olp-ae-archi-schediasmoy/

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο κείμενο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS