Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων – Δημιουργία Συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Το έργο με μια ματιά

Προϋπολογισμός: €  2.995.840 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια: 31.12.2025

Χρηματοδότηση: 100% χρηματοδότηση από ΤΑΑ

Σκοπός:

  • δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) που θα υποστηρίζει την παρακολούθηση στρατηγικών επενδύσεων.
  • δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου (γραμμής πληροφόρησης) για υποψήφιους επενδυτές, το οποίο θα προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης της επένδυσης

 

Αποτύπωμα:

  • Περιορισμός στην παραδοσιακή έντυπη παρακολούθηση εγγράφων και μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εκτυπώσεων.
  • Δημιουργία μητρώου επενδυτών, συμβούλων, ελεγκτών και οργανισμών/υπηρεσιών με σκοπό την διαφάνεια και απλοποίηση των  διαδικασιών.
  • Επιτάχυνση διαδικασιών προς όφελος της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και των ενδιαφερόμενων επενδυτών.
  • Δημιουργία γνωσιακής βάσης μοντελοποίησης διαδικασιών και κείμενης νομοθεσίας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι επενδυτές είτε ψηφιακά, είτε μέσω εξειδικευμένων συμβούλων επενδύσεων του τηλεφωνικού κέντρου

 

H Δημιουργία Συστήματος Τεχνολογίας Πληροφοριών, αποτελεί υπο- έργο της  δράσης με τίτλο «Τροποποίηση του νομικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων» και  αφορά  στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ  Στρατηγικών Επενδύσεων) που θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός φάκελος περιέρχεται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) για την έκδοση της σχετικής απόφασης της έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης και την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων της.  Παράλληλα θα δημιουργηθεί γνωσιακή βάση με όλες τις ροές εργασίας, καθώς και αποτύπωση αυτών των ροών σε γνωσιακή βάση που θα περιλαμβάνει Νομοθεσία, ΦΕΚ, Εγχειρίδια και Ερωταπαντήσεις. Τέλος το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών και στατιστικών αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς και απολογιστικούς δείκτες ελέγχου μέσω συστήματος επιχειρηματικής ευφυία.

Αφορά επίσης στη  δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου (γραμμής ενημέρωσης) για δυνητικούς επενδυτές, η οποία θα προσφέρει υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδύσεων, τόσο κατά το σχεδιασμό της επένδυσης και την επιλογή των κατάλληλων κινήτρων από το δυνητικό επενδυτή όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της, με βάση τη φύση και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης. Το τηλεφωνικό κέντρο θα διασυνδέεται με το ΟΠΣ Στρατηγικών Επενδύσεων για την βέλτιστη διαχείριση της ροής της πληροφορίας και θα απασχολεί προσωπικό το οποίο  θα λάβει σχετική εκπαίδευση.

Το έργο θα συντελέσει στον περιορισμό της  παραδοσιακής έντυπης παρακολούθησης εγγράφων,  μειώνοντας  το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα δημιουργηθεί μητρώο επενδυτών, συμβούλων, ελεγκτών και οργανισμών/υπηρεσιών με σκοπό την διαφάνεια και απλοποίηση των διαδικασιών με παράλληλη επιτάχυνση των διαδικασιών,  τόσο για τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων όσο και για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Επιπλέον, Θα δημιουργηθεί γνωσιακή βάση μοντελοποίησης διαδικασιών και κείμενης νομοθεσίας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι επενδυτές είτε ψηφιακά, είτε μέσω εξειδικευμένων συμβούλων επενδύσεων του τηλεφωνικού κέντρου.

H Μονάδα Ωρίμανσης Έργων  (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, έχει αναλάβει τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της σύμβασης  έως την ολοκλήρωσή της τον Ιούνιο του 2025. Ο  προϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται στα 2,644,520 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

 

DOWNLOADS