Υποδομές υγείας-Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υποδομών Νοσοκομείων

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Το έργο «Υποδομές υγείας-Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υποδομών Νοσοκομείων» αφορά στην επέκταση, τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών 80 νοσοκομείων, στις επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στην προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Μέσω του έργου αυτού, θα αναδιοργανωθεί, εκσυγχρονισθεί και τελικά ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Δευτεροβάθμιας Υγείας, με αποτέλεσμα την βελτίωση της ανθεκτικότητάς του, και την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Κατασκευή νέων βοηθητικών κτιρίων
  • Αποκατάσταση υγρο/θερμομόνωσης
  • Αντικατάσταση υδραυλικών συστημάτων
  • Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού
  • Αντικατάσταση συστημάτων ιατρικού αερίου
  • Αντικατάσταση ειδών υγιεινής
  • Γενική ανακαίνιση, δίκτυα πυρασφάλειας, HVAC
  • Εξωραϊσμό περιβάλλοντος χώρου
  • Βελτίωση κυκλοφοριακού δικτύου
  • Ανακαίνιση εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς

H Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ έχει αναλάβει την ωρίμανση του έργου, την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, έως την ολοκλήρωσή του.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

 

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Παροχή διευκρινήσεων επί ερωτημάτων που αφορούν στην από 19.12.2022 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη 5ου ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)

Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και της προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στο πλαίσιο της από 19.12.2022 Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσθήκη 5ου ορόφου για τη δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ΄ Κτήριο των Κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)

Παροχή απαντήσεων επί ερωτημάτων/διευκρινίσεων που αφορούν στην από 20.12.2022 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση – ανακατασκευή χώρων υγιεινής (λουτρά – WC) και εκσυγχρονισμός Νοσηλευτικών Μονάδων των Νοσοκομείων Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ και Ψ.Ν.Α.»

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση – ανακατασκευή χώρων υγιεινής (λουτρά – WC) και εκσυγχρονισμός Νοσηλευτικών Μονάδων των Νοσοκομείων Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ και Ψ.Ν.Α.» – Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Παροχή απαντήσεων επί ερωτημάτων/διευκρινίσεων που αφορούν από 12.12.2022 Πρόσκληση σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. Γ΄ του ν. 4412/2016 Λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου για το Έργο «Επείγουσα αποκατάσταση δευτέρου ορόφου Πνευμονολογικού Τμήματος, 5δ πτέρυγας μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του αρθ.32 παρ.2 περ.Γ’ Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επείγουσα αποκατάσταση δευτέρου ορόφου Πνευμονολογικού Τμήματος, 5δ πτέρυγας μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου – Τεύχος Β’

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου: Τροποποίηση και Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών.

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση